ข้อกำหนด

ขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่าน ในการใช้งานเว็ปไซค์ทางเรามีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข กรุณาอย่าใช้งานเว็ปไซค์นี้

ความไม่เป็นตัวแทน
ทางผู้ให้บริการเว็ปไซค์ไม่ใช่ตัวแทนข้อมูลข่าวสารของสถาบันใด ข้อมูลที่นำเสนอมีวัตุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น การส่งข้อมูลหรือขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการเว็ปไซค์เป็นการอำนวย
ความสะดวกเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป
1 ข้อมูลและโปรโมชั้นที่แสดงอยู่บนเว็ปไซค์ ไม่ถูกรับรองความถูกต้อง ด้วยสาเหตุต่างๆที่อาจทำให้
ข้อมูลคลาดเคลื่อน ดังนั้นข้อมูลและโปรโมชั้นอาจไม่ตรงกับข้อมูลและโปรโมชั่นจากสถาบันต่างๆ 
เนื่องด้วยระยะเวลา, คุณสมบัติของลูกค้า, การเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันนั้นๆ
2 หากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อมูลหรือโปรโมชั่นของสถาบันนั้นๆ ขอให้ยึดข้อมูลจาก
สถาบันนั้นๆเป็นหลัก
3 การสมัครบริการของท่านจะถูกให้บริการโดยตัวแทนจากสถาบันนั้นๆ

นโยบาย ความเป็นส่วนตัว
1 ทางเรา มีนโยบายการรักษาความลับของผู้ใช้งานเว็ปไซค์
2 ผู้ใช้ยินยอมให้ ทางเราใช้เลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail address)
และ/หรือหมายเลขวิทยุติดตามตัวที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ใด